jasenyystiedot

Jäsenyystiedot

1) VUOSIJÄSENET Ensimmäinen vuosi 25 € + liittymismaksu 5 €. Seuraavina vuosina 25 €.

– Vuosijäsenellä on äänivalta yhdistyksen kokouksissa.
 

2) PERHEJÄSENET 10 € / vuosi

– Perhejäsenellä ei ole äänivaltaa, mutta puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
 

3) PENTUEJÄSENYYS 15,00 € / pennunostaja

– Kasvattajan liittämä pennunostaja yhdistyksen lahjajäseniksi ensimmäiselle vuodelle.
– Lahjajäsenillä ei ole äänivaltaa, mutta puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
– Lahjajäsenyys jatkuu automaattisesti seuraavana vuonna äänivaltaisena vuosijäsenyytenä (25 € / vuosi)
 

4) KANNATUSJÄSENET varsinaisen jäsenen jäsenmaksu viisinkertaisena (150,00 €).

– Kannatusjäsenillä ei ole äänivaltaa, mutta puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
 
Yhdistyksen vuosi-, kasvattaja- ja perhejäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö lähettämällä tarvittavat tiedot yhdistyksen jäsensihteerille tällä lomakkeella ja vahvistuksen saatuaan maksamalla jäsenmaksun. Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa kannattaa ja tukea yhdistyksen toimintaa.
 

JÄSENYYDEN VAIHTAMINEN JA UUSIEN PERHEJÄSENIEN LITTÄMINEN

Tee muutosilmoitus jäsenyyden vaihtamisesta tai uusista perhejäsenistä jäsensihteerille. Jäsenyysmuutokset käsitellään hallituksen kokouksessa.
 

JÄSENEN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA

Jäsenellä on oikeus henkilökohtaiseen neuvontaan kaikissa kysymyksissä, jotka koskevat amerikanakitankasvatusta ja pitoa, toimintaan yhdistyksen piirissä, lausua vapaasti mielipiteensä jalostuksesta ja organisaatiosta, ja kaikin tavoin myötävaikuttaa yhdistyksen toimintaan, vedota yhdistykseen sovittelun aikaansaamiseksi riitakysymyksissä, jotka koskevat jalostusta tai jalostustoimintaa. Jäsenten velvollisuus on toiminnallaan edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja noudattaa yhdistyksen näiden sääntöjen perusteella antamia ohjeita ja määräyksiä, sekä pyrkiä vilpittömästi ja vakavasti kasvattamaan rotumääritelmän mukaisia amerikanakitoja, koiraa ja rotua ensisijaisesti kunnioittaen ja huoltaa koiraa tunnollisesti ja erityisesti pyrkiä pitämään se sairauksista vapaana.
 

EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Ellei jäsen kirjallisen huomautuksen jälkeen, viimeistään huomautukseen merkittyyn eräpäivään mennessä ole suorittanut määrättyjä maksuja, katsotaan jäsen eronneeksi. Jäsen, joka kalenterivuoden aikana kirjallisesti ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle, aikomuksestaan erota yhdistyksen jäsenyydestä,tai yhdistyksen kokouksessa ilmoittaa tämän pöytäkirjaan merkittäväksi, vapautetaan yhdistyksen jäsenyydestä seuraavasta vuodesta lähtien. Hallitus voi antaa jäsenelle varoituksen, tai erottaa hänet määräajaksi, tai ainiaaksi, jos jäsen on toiminut näiden sääntöjen vastaisesti tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti, tuomittu eläinsuojelurikkomuksesta tai erotettu Suomen Kennelliiton – FinskaKennelklubben r.y:n jäsenyydestä. Edellä mainituista syistä erotettu jäsen on oikeutettu valittamaan erottamisestaan esittämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamistiedon saatuaan, ja saamaan asiansa käsiteltäväksi yhdistyksen seuraavassa kokouksessa, jossa hänellä on oikeus olla henkilökohtaisesti läsnä. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin, eikä hänen maksamiaan jäsenmaksuja palauteta.